Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chủ trì họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của cơ quan UBDT

Thúy Hồng - 17:40, 08/06/2023

Chiều 8/6, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chủ trì họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của cơ quan UBDT. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc UBDT; các thành viên Ban Chỉ đạo.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp về tình hình triển khai nhiệm vụ của Trung tâm Chuyển đổi số, ông Nguyễn Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số - Ủy ban Dân tộc (UBDT) cho biết: Trong 5 tháng đầu năm, thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo UBDT giao, Trung tâm Chuyển đổi số đã có công văn số 64/TTCĐS-CNTT ngày 4/3/2023 về việc Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 và đề xuất nội dung xây dựng cơ sở dữ liệu theo chức năng, nhiệm vụ của vụ, đơn vị.

Theo Đề án 06/CP, UBDT không có nhiệm vụ được giao trực tiếp chủ trì danh mục các nhiệm vụ trọng tâm được giao cho các bộ, ngành và địa phương. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành có liên quan, UBDT đã tích cực phối hợp thực hiện các nội dung có liên quan đến Đề án 06/CP.

UBDT đã ban hành Quyết định số 107/QĐ-UBDT ngày 14/3/2023 về việc Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đẩy mạnh việc kết nối một số hệ thống của UBDT đến cơ sở dữ liệu dân cư, như: Hệ thống báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG 1719, Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử, Kho cơ sở dữ liệu UBDT.

Đến thời điểm hiện tại, UBDT đã gửi văn bản cho Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ triển khai các giải pháp an toàn, an ninh mạng để đáp ứng các tiêu chí an toàn, an ninh mạng tại văn bản số 1552/BTTTT-THH cho hệ thống dịch vụ công của UBDT.

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số báo cáo tại cuộc họp
Ông Nguyễn Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số báo cáo tại cuộc họp

Trung tâm Chuyển đổi số đã xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án Chuyển đổi số trong cơ quan làm công tác dân tộc theo Quyết định 1675/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng kho dữ liệu và Hệ thống khai thác thông tin thống kê công tác dân tộc và dữ liệu thống kê 53 DTTS; xây dựng CSDL về cán bộ, công chức, viên chức của UBDT; xây dựng Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng Tạp chí Dân tộc điện tử, đề xuất chủ trương đầu tư; “Xây dựng Báo Dân tộc và Phát triển thành cơ quan truyền thông đủ năng lực đáp ứng yêu cầu về công tác dân tộc và thông tin tuyên truyền hiệu quả, kịp thời về Đề án tổng thể và Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội".

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Ngọc Hà, hiện nay việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm Chuyển đổi số còn khó khăn, vướng mắc do nguồn kinh phí cấp cho hoạt động chuyển đổi số của UBDT còn hạn chế, chưa bảo đảm được các nhiệm vụ chuyển đổi số theo Kế hoạch đã đề ra. Các vụ, đơn vị chưa kịp thời xây dựng kế hoạch chuyển đổi số cũng như bố trí kinh phí thực hiện.

Nguồn nhân lực công nghệ thông tin của UBDT vẫn còn hạn chế, công chức chuyên trách công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị phải kiêm nhiệm thêm các công việc khác, nên thiếu thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ thông tin; viên chức ngành Công nghệ thông tin của Ủy ban Dân tộc còn thiếu và chưa được tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng để cập nhật kiến thức mới, công nghệ mới...

Hạ tầng công nghệ thông tin của UBDT phục vụ chuyển đổi số còn thiếu đồng bộ; hệ thống thiết bị công nghệ thông tin, phần cứng cấu hình thấp; hệ thống bảo đảm an toàn, an ninh thông tin chưa bảo đảm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để quản lý, tổ chức, thực hiện Chương trình MTQG DTTS và miền núi là tất yếu và được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên, hiện nay hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách đối với nội dung này còn nhiều vướng mắc, liên quan tới nhiều cấp có thẩm quyền, dẫn tới việc hoàn thiện Đề án còn chưa đúng theo kế hoạch đề ra.

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã thảo luận góp ý Dự thảo Đề án Chuyển đổi số trong cơ quan làm công tác dân tộc. Các đại biểu đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng đề án.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án Chuyển đổi số trong cơ quan làm công tác dân tộc, Trung tâm Chuyển đổi số phải hoàn thành các thủ tục để nâng cấp dữ liệu chuyển đổi số từ 2.0 lên 3.0. Rà soát lại công tác chuyển đổi số về dữ liệu, hạ tầng theo văn bản của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn cũng đề xuất tăng cường nhân sự để thực hiện xây dựng Dự thảo Đề án Chuyển đổi số trong cơ quan làm công tác dân tộc.

Kết luận tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đánh giá, thời gian qua nhận thức của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức về vai trò của chuyển đổi số đã có sự thay đổi. Các vụ, đơn vị đã chủ động phối hợp triển khai các nhiệm vụ được giao và đạt được kết quả tích cực trong công tác chuyển đổi số.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh, để nâng cao nhận thức về vai trò chuyển đổi số cần tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức về chuyển đổi số bằng nhiều hình thức bồi dưỡng, tập huấn, trao đổi thông tin, trong đó phải phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, công tác phối hợp vẫn còn nhiều vướng mắc dẫn đến việc triển khai Dự án Chuyển đổi số còn chậm. Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu các vụ đơn vị cần chủ động, linh hoạt trong việc triển khai xây dựng quy trình chuyển đổi số.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu Trung tâm Chuyển đổi số rà soát lại Kết luận 452 của Thủ tướng Chính phủ ngày 23/5/2023 về việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) và Kế hoạch chuyển đổi số của Ủy ban Dân tộc trong năm 2023, cập nhập các thông tin báo cáo Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia trong tháng 6. Rà soát lại danh mục cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý và kế hoạch, lộ trình cụ thể xây dựng, triển khai các cơ sở dữ liệu các danh mục đã được phê duyệt bảo đảm đúng theo quy định trước khi ban hành. Đối với Đề án Chuyển đổi số, phải thành lập Ban Soạn thảo để hoàn thành đề cương, đề án theo thời gian quy định...

Tại cuộc họp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cũng đề nghị các vụ, đơn vị rà soát việc sử dụng mạng xã hội theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương.


Tin nổi bật trang chủ
Gia Lai: Tiếp tục xảy ra vụ phá rừng tự nhiên quy mô lớn gần 5ha

Gia Lai: Tiếp tục xảy ra vụ phá rừng tự nhiên quy mô lớn gần 5ha

Tỉnh Gia Lai vừa phát hiện vụ phá rừng tự nhiên quy mô lớn trên địa bàn huyện Kông Chro với tổng diện tích lên đến gần 5ha. Hiện Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro đang phối hợp với các ngành chức năng tiến hành mở rộng hiện trường, điều tra, xác minh làm rõ đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, kiến nghị cấp trên làm rõ trách nhiệm của chủ rừng khi để xảy ra phá rừng.
Mang Tết Trung thu đến với trẻ em vùng cao biên giới Mèo Vạc

Mang Tết Trung thu đến với trẻ em vùng cao biên giới Mèo Vạc

Xã hội - Văn Hoa - Minh Đức - 22:51, 24/09/2023
Nhằm để các em thiếu nhi nơi vùng cao biên giới Mèo Vạc được tận hưởng một mùa Trung thu rộn ràng, ấm áp và đong đầy yêu thương, vừa qua, Đoàn thiện nguyện Thanh Maika và những người bạn (Thành phố Hà Nội) phối hợp UBND xã Pải Lủng tổ chức chương trình “Trung thu cao nguyên đá” cho hơn 1.000 em học sinh liên trường của xã.
Bình Thuận: Phổ biến, cung cấp thông tin cho Người có uy tín và cán bộ làm công tác dân tộc ở cơ sở

Bình Thuận: Phổ biến, cung cấp thông tin cho Người có uy tín và cán bộ làm công tác dân tộc ở cơ sở

Công tác Dân tộc - L.Phương - 22:46, 24/09/2023
Ngày 24/9, Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến, cung cấp thông tin cho 87 Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và cán bộ, công chức thuộc các Phòng Dân tộc trên địa bàn tỉnh.
An Giang: Khai Giảng lớp đào tạo kỹ năng tiếng Khmer cho cán bộ Bộ đội Biên phòng

An Giang: Khai Giảng lớp đào tạo kỹ năng tiếng Khmer cho cán bộ Bộ đội Biên phòng

Công tác Dân tộc - Như Tâm - Lê Vũ - 22:42, 24/09/2023
Ngày 24/9, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với Sở Nội vụ và Trường Dân tộc nội trú - Trung học phổ thông tỉnh An Giang tổ chức Lễ khai giảng lớp 4 kỹ năng tiếng Khmer cho cán bộ trong đơn vị.
Đồng bào Dao cải thiện thu nhập từ các bài thuốc cổ truyền

Đồng bào Dao cải thiện thu nhập từ các bài thuốc cổ truyền

Media - Trọng Bảo - 22:33, 24/09/2023
Đồng bào Dao đỏ ở Lào Cai sở hữu một kho tàng tri thức về cây thuốc rất có giá trị trong tự nhiên. Trải qua bao thế hệ, kinh nghiệm về những cây thuốc dân gian vẫn được lưu truyền, gìn giữ. Các bài thuốc cổ truyền không chỉ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng trong thôn bản, mà hiện nay đã và đang được bà con khai thác, chế biến thành các sản phẩm đa dạng cũng ứng cho thị trường mang lại thu nhập, cải thiện đời sống.
Khám phá bảo tàng duy nhất về lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định

Khám phá bảo tàng duy nhất về lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định

Media - Lê Vũ – Trần Linh - 22:32, 24/09/2023
Vừa được chính thức đi vào hoạt động từ cuối tháng 8/2023, tuy nhiên, Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định đã thành địa chỉ tham quan thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là các bạn trẻ trong thời gian gần đây. Cùng Báo Dân tộc và Phát triển khám phá bảo tàng duy nhất ở Việt Nam về lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định.
Tin trong ngày - 22/9/2023

Tin trong ngày - 22/9/2023

Bản tin hôm nay, ngày 22/9, có những thông tin đáng chú ý sau: Giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc. Lễ hội trà Shan tuyết lớn nhất miền Bắc. Hủy hoại cây rừng bằng thuốc độc ở huyện Bác Ái (Ninh Thuận). Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Bộ đội Biên phòng giúp đồng bào DTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Bộ đội Biên phòng giúp đồng bào DTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Media - Ngọc Chí - 22:32, 24/09/2023
Với phương châm “ba bám, bốn cùng”, lực lượng Bội đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum đã và đang triển khai nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, từng bước giúp cho đồng bào DTTS ở khu vực biên giới vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ấm no và hạnh phúc.
Ngày hội văn hóa, thể thao thanh niên Việt Nam - Lào tại Bình Định

Ngày hội văn hóa, thể thao thanh niên Việt Nam - Lào tại Bình Định

Tin tức - T.Nhân - 22:30, 24/09/2023
Ngày 24/9, tại huyện miền núi Vân Canh (Bình Định), Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao thanh niên Việt Nam - Lào với sự tham gia hưởng ứng của hơn 250 đoàn viên, thanh niên, sinh viên Việt Nam và Lào.
Thanh Hóa: Ấm áp chương trình “Tết Trung thu - Tết của tình yêu thương”

Thanh Hóa: Ấm áp chương trình “Tết Trung thu - Tết của tình yêu thương”

Nhịp cầu nhân ái - Quỳnh Trâm - 22:30, 24/09/2023
Trung ương Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam và Hội Bảo trợ Người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với huyện miền núi Ngọc Lặc tổ chức Chương trình tặng quà “Tết Trung thu - Tết của tình yêu thương” dành cho học sinh khuyết tật, học sinh mồ côi, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhân dịp Tết Trung thu và bước vào năm học mới.
Thể thao Việt Nam giành huy chương đầu tiên tại Asiad 19

Thể thao Việt Nam giành huy chương đầu tiên tại Asiad 19

Thể thao - PV - 22:27, 24/09/2023
Sáng 24/9, 4 cô gái Đinh Thị Hảo, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ, Dư Thị Bông đã mang về tấm huy chương đầu tiên của Asiad 19 cho Đoàn thể thao Việt Nam ở môn Chèo thuyền Rowing.
Các lao động Việt Nam không nguy hiểm đến tính mạng trong vụ cháy tại Đài Loan (Trung Quốc)

Các lao động Việt Nam không nguy hiểm đến tính mạng trong vụ cháy tại Đài Loan (Trung Quốc)

Tin tức - L.Minh - 22:24, 24/09/2023
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có công văn Số: 3952/LĐTBXH-VP, về việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động Việt Nam trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan (Trung Quốc).