Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chủ trì họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của cơ quan UBDT

Thúy Hồng - 17:40, 08/06/2023

Chiều 8/6, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chủ trì họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của cơ quan UBDT. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc UBDT; các thành viên Ban Chỉ đạo.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp về tình hình triển khai nhiệm vụ của Trung tâm Chuyển đổi số, ông Nguyễn Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số - Ủy ban Dân tộc (UBDT) cho biết: Trong 5 tháng đầu năm, thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo UBDT giao, Trung tâm Chuyển đổi số đã có công văn số 64/TTCĐS-CNTT ngày 4/3/2023 về việc Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 và đề xuất nội dung xây dựng cơ sở dữ liệu theo chức năng, nhiệm vụ của vụ, đơn vị.

Theo Đề án 06/CP, UBDT không có nhiệm vụ được giao trực tiếp chủ trì danh mục các nhiệm vụ trọng tâm được giao cho các bộ, ngành và địa phương. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành có liên quan, UBDT đã tích cực phối hợp thực hiện các nội dung có liên quan đến Đề án 06/CP.

UBDT đã ban hành Quyết định số 107/QĐ-UBDT ngày 14/3/2023 về việc Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đẩy mạnh việc kết nối một số hệ thống của UBDT đến cơ sở dữ liệu dân cư, như: Hệ thống báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG 1719, Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử, Kho cơ sở dữ liệu UBDT.

Đến thời điểm hiện tại, UBDT đã gửi văn bản cho Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ triển khai các giải pháp an toàn, an ninh mạng để đáp ứng các tiêu chí an toàn, an ninh mạng tại văn bản số 1552/BTTTT-THH cho hệ thống dịch vụ công của UBDT.

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số báo cáo tại cuộc họp
Ông Nguyễn Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số báo cáo tại cuộc họp

Trung tâm Chuyển đổi số đã xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án Chuyển đổi số trong cơ quan làm công tác dân tộc theo Quyết định 1675/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng kho dữ liệu và Hệ thống khai thác thông tin thống kê công tác dân tộc và dữ liệu thống kê 53 DTTS; xây dựng CSDL về cán bộ, công chức, viên chức của UBDT; xây dựng Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng Tạp chí Dân tộc điện tử, đề xuất chủ trương đầu tư; “Xây dựng Báo Dân tộc và Phát triển thành cơ quan truyền thông đủ năng lực đáp ứng yêu cầu về công tác dân tộc và thông tin tuyên truyền hiệu quả, kịp thời về Đề án tổng thể và Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội".

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Ngọc Hà, hiện nay việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm Chuyển đổi số còn khó khăn, vướng mắc do nguồn kinh phí cấp cho hoạt động chuyển đổi số của UBDT còn hạn chế, chưa bảo đảm được các nhiệm vụ chuyển đổi số theo Kế hoạch đã đề ra. Các vụ, đơn vị chưa kịp thời xây dựng kế hoạch chuyển đổi số cũng như bố trí kinh phí thực hiện.

Nguồn nhân lực công nghệ thông tin của UBDT vẫn còn hạn chế, công chức chuyên trách công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị phải kiêm nhiệm thêm các công việc khác, nên thiếu thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ thông tin; viên chức ngành Công nghệ thông tin của Ủy ban Dân tộc còn thiếu và chưa được tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng để cập nhật kiến thức mới, công nghệ mới...

Hạ tầng công nghệ thông tin của UBDT phục vụ chuyển đổi số còn thiếu đồng bộ; hệ thống thiết bị công nghệ thông tin, phần cứng cấu hình thấp; hệ thống bảo đảm an toàn, an ninh thông tin chưa bảo đảm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để quản lý, tổ chức, thực hiện Chương trình MTQG DTTS và miền núi là tất yếu và được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên, hiện nay hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách đối với nội dung này còn nhiều vướng mắc, liên quan tới nhiều cấp có thẩm quyền, dẫn tới việc hoàn thiện Đề án còn chưa đúng theo kế hoạch đề ra.

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã thảo luận góp ý Dự thảo Đề án Chuyển đổi số trong cơ quan làm công tác dân tộc. Các đại biểu đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng đề án.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án Chuyển đổi số trong cơ quan làm công tác dân tộc, Trung tâm Chuyển đổi số phải hoàn thành các thủ tục để nâng cấp dữ liệu chuyển đổi số từ 2.0 lên 3.0. Rà soát lại công tác chuyển đổi số về dữ liệu, hạ tầng theo văn bản của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn cũng đề xuất tăng cường nhân sự để thực hiện xây dựng Dự thảo Đề án Chuyển đổi số trong cơ quan làm công tác dân tộc.

Kết luận tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đánh giá, thời gian qua nhận thức của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức về vai trò của chuyển đổi số đã có sự thay đổi. Các vụ, đơn vị đã chủ động phối hợp triển khai các nhiệm vụ được giao và đạt được kết quả tích cực trong công tác chuyển đổi số.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh, để nâng cao nhận thức về vai trò chuyển đổi số cần tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức về chuyển đổi số bằng nhiều hình thức bồi dưỡng, tập huấn, trao đổi thông tin, trong đó phải phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, công tác phối hợp vẫn còn nhiều vướng mắc dẫn đến việc triển khai Dự án Chuyển đổi số còn chậm. Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu các vụ đơn vị cần chủ động, linh hoạt trong việc triển khai xây dựng quy trình chuyển đổi số.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu Trung tâm Chuyển đổi số rà soát lại Kết luận 452 của Thủ tướng Chính phủ ngày 23/5/2023 về việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) và Kế hoạch chuyển đổi số của Ủy ban Dân tộc trong năm 2023, cập nhập các thông tin báo cáo Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia trong tháng 6. Rà soát lại danh mục cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý và kế hoạch, lộ trình cụ thể xây dựng, triển khai các cơ sở dữ liệu các danh mục đã được phê duyệt bảo đảm đúng theo quy định trước khi ban hành. Đối với Đề án Chuyển đổi số, phải thành lập Ban Soạn thảo để hoàn thành đề cương, đề án theo thời gian quy định...

Tại cuộc họp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cũng đề nghị các vụ, đơn vị rà soát việc sử dụng mạng xã hội theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương.


Tin nổi bật trang chủ
Đại sứ Hùng Ba: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là đồng chí thân thiết, người bạn chân thành của Đảng Cộng sản và Nhân dân Trung Quốc

Đại sứ Hùng Ba: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là đồng chí thân thiết, người bạn chân thành của Đảng Cộng sản và Nhân dân Trung Quốc

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba nhấn mạnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà chính trị kiệt xuất, nhà lý luận vĩ đại, là đồng chí thân thiết và người bạn chân thành của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nhân dân Trung Quốc.
Thủ tướng chỉ đạo ứng phó với bão số 2, chủ động sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó với bão số 2, chủ động sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm

Tin tức - Minh Nhật - 1 giờ trước
Để ứng phó với bão số 2, Thủ tướng đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, rà soát, chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn, nhất là các hộ dân tại khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét.
Hà Giang: Tiêu hủy gần 1.000 con lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi

Hà Giang: Tiêu hủy gần 1.000 con lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi

Tin tức - Vũ Mừng - 4 giờ trước
Từ đầu tháng 7 đến hết ngày 16/7, toàn tỉnh Hà Giang có 122 hộ, 23 thôn thuộc 10 xã trên địa bàn 4/11 huyện, thành phố ghi nhận có lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi. Tổng số lượng lợn đã tiêu hủy là 968 con với trọng lượng 35.073kg.
Vươn tới chân trời ước mơ

Vươn tới chân trời ước mơ

Giáo dục - Giang Lam - 4 giờ trước
Sinh ra với hình hài bé nhỏ, chân tay mềm yếu, đi lại khó khăn, tuổi thơ của Nguyễn Đức Long, thôn 14, xã Kim Phú, TP. Tuyên Quang (Tuyên Quang) là những ngày tháng ngược xuôi chữa bệnh. Chịu nhiều đau đớn do bệnh tật hành hạ nhưng chàng trai bé nhỏ ấy đã nỗ lực vươn lên, tốt nghiệp Thạc sỹ Khoa Công nghệ thông tin, trở thành Nghiên cứu viên làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Hành trình “thoát kén” của chàng trai ấy như nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho mỗi bạn trẻ vươn tới chân trời ước mơ.
Bắc Kạn: Đánh thức tiềm năng, mở lối trồng dược liệu theo công nghệ cao

Bắc Kạn: Đánh thức tiềm năng, mở lối trồng dược liệu theo công nghệ cao

Kinh tế - Minh Nhật - 4 giờ trước
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt triển khai Đề án đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện Ba Bể. Đây là lần đầu tiên địa phương này triển khai một dự án trồng dược liệu quy mô lớn nhằm đánh thức tiềm năng đã nhiều năm chưa được khai phá.
Chuyên gia Mỹ Latinh khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lý luận vĩ đại của chủ nghĩa xã hội

Chuyên gia Mỹ Latinh khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lý luận vĩ đại của chủ nghĩa xã hội

Thời sự - PV - 9 giờ trước
Từ bên kia bán cầu, các chuyên gia ở Mỹ Latinh đã bày tỏ lòng tiếc thương, nêu bật vai trò, đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng và phát triển đất nước cũng như lý luận về chủ nghĩa xã hội.
Tin trong ngày - 19/7/2024

Tin trong ngày - 19/7/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 19/7, có những thông tin đáng chú ý sau: Khó khăn trong thực hiện mô hình hỗ trợ sản xuất từ các chương trình MTQG. Yên Bái: 17 hộ dân thôn Đoàn Kết bị cô lập do mưa lớn. Ấn tượng Đội văn nghệ cồng chiêng của đồng bào Co. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Thủ khoa khối C của Hà Giang: Không đi học thêm, không cuốn vào mạng xã hội!

Thủ khoa khối C của Hà Giang: Không đi học thêm, không cuốn vào mạng xã hội!

Giáo dục - Huy Toán - 9 giờ trước
“Hôm nay, con vừa nhận được kết quả tốt từ Kỳ thi tốt nghiêp THPT, vừa vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, con mừng muốn khóc”. Đó là tâm sự xúc động của Hậu Thúy Hằng, cô học trò người Tày xuất sắc của lớp 12A, Trường THCS – THPT Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời sự - PV - 9 giờ trước
Chiều ngày 20/7, tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng, chia buồn sâu sắc và ghi sổ tang trước việc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần.
Tình cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào DTTS: Tài sản vô giá trong sự nghiệp xây dựng, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tình cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào DTTS: Tài sản vô giá trong sự nghiệp xây dựng, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thời sự - Hà Anh - 9 giờ trước
Trên cương vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đến đồng bào các DTTS trên cả nước. Tình cảm và sự quan tâm đặc biệt ấy chính là tài sản vô giá trong sự nghiệp xây dựng, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc…
Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang

Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang

Thời sự - BDT - 20:35, 20/07/2024
Tang lễ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức Quốc tang. Trong hai ngày Quốc tang (25/7 và 26/7), các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời sự - BDT - 20:33, 20/07/2024
Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng Ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.