Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Nâng cao nhận thức đồng bào DTTS thông qua công tác tuyên truyền, vận động

Minh Thu - 07:05, 09/12/2023

Triển khai thực hiện Dự án 10, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719) về truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS và miền núi; Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình, tỉnh Cao Bằng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc thực hiện Dự án đã và đang góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào DTTS trong thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương. Xung quanh nội dung này, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Hà Văn Vui, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng.

Ông Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng trao Bằng khen cho Người có uy tín tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Cao Bằng (tháng 11/2023).
Ông Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng trao Bằng khen cho Người có uy tín tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Cao Bằng (tháng 11/2023).

Thưa ông, sau gần ba năm thực hiện Dự án 10, Chương trình MTQG 1719, kết quả nổi bật tỉnh Cao Bằng đã đạt được trong công tác tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS là gì?

Ông Hà Văn Vui: Công tác tuyên truyền về Chương trình MTQG 1719 luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong toàn tỉnh Cao Bằng quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và xác định rõ vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tuyên truyền, truyền thông, vận động về Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo và UBND các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về các nội dung chính sách, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn.

Dự án 10, Chương trình MTQG 1719 được tổ chức đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung. Theo đó, các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thanh, truyền hình tỉnh đã tích cực đăng tải, duy trì công khai các nội dung hoạt động, văn bản cập nhật tình hình, kết quả thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của Chương trình trên trang thông tin điện tử của tỉnh, huyện và các cơ quan, đơn vị. Tăng cường đưa các tin, bài trên các chuyên trang, chuyên mục, kịp thời đưa tin về những mô hình hay, những tổ chức, cá nhân có tinh thần trách nhiệm cao trong tổ chức thực hiện; lồng ghép việc tuyên truyền các chính sách dân tộc nói chung và Chương trình MTQG 1719 nói riêng trong các hội nghị tuyên truyền phổ biến các chính sách, pháp luật, lớp tập huấn cộng đồng, quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân tộc đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan Nhà nước; tuyên truyền đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, cán bộ cộng đồng, Người có uy tín trong đồng bào DTTS… để Nhân dân, cộng đồng biết và chủ động, tích cực, sáng tạo, tạo động lực cùng chung tay thực hiện, đồng thời tự kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình.

Bà Hoàng Thị Lập, Người có uy tín xóm Na Lữ, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An luôn đọc Báo Dân tộc và Phát triển để tìm hiểu thông tin, phục vụ công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS.
Bà Hoàng Thị Lập, Người có uy tín xóm Na Lữ, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An luôn đọc Báo Dân tộc và Phát triển để tìm hiểu thông tin, phục vụ công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS.

Sau 3 năm thực hiện Chương trình MTQG 1719, tỉnh Cao Bằng đã đạt được một số kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS, cụ thể: Phối hợp với Báo Cao Bằng xây dựng 1 banner về tuyên truyền Chương trình, phát hành 3 chuyên trang và 38 chuyên mục về công tác dân tộc; Phối hợp với Báo Dân tộc và phát triển, Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng thực hiện tuyên truyền được: 45 chuyên mục phát thanh, 45 chuyên mục truyền hình; 59 bài, 40 tin và 178 ảnh tuyên truyền trên Báo Dân tộc và Phát triển. Cấp tỉnh đã tổ chức 48 hội nghị tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS với 3.738 lượt đại biểu tham gia. Tổ chức 189 hội nghị phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức và Nhân dân tại xã, xóm thuộc địa bàn các huyện của tỉnh với 12.388 lượt người tham dự. Tổ chức 9 cuộc tuyên truyền trực tiếp cho 861 người là cán bộ, công chức huyện, xã và Người có uy tín trong đồng bào DTTS tại các huyện biên giới trên địa bàn tỉnh.

Cấp huyện đã tổ chức 14 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS và miền núi tại các xã; sản xuất được 3 phóng sự tuyên truyền về Chương trình MTQG 1719; sản xuất 15 file tuyên truyền, bài chuyên mục phát thanh trên hệ thống truyền thanh và xe lưu động đến các xóm, điểm chợ trên địa bàn huyện Hoà An.

Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền về công tác đối ngoại cho cán bộ, công chức, viên chức huyện, xã và Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS tại 2 huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm.
Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền về công tác đối ngoại cho cán bộ, công chức, viên chức huyện, xã và Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS tại 2 huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Dự án 10, Chương trình MTQG 1719 những thuận lợi và khó khăn đối với địa phương là gì, thưa ông?

Ông Hà Văn Vui: Trong quá trình tổ chức thực hiện Dự án 10, Chương trình MTQG 1719, cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp trong toàn tỉnh Cao Bằng đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện. Hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình ban hành khá đầy đủ, tương đối kịp thời, tạo điều kiện cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án đúng quy trình, quy định, đúng mục đích, đúng đối tượng và hiệu quả.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình được quan tâm, chú trọng ngay từ khi mới bắt đầu triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả và đạt được các mục tiêu của Chương trình đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình có sự phối hợp chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật nêu trên trong gần 3 năm qua.

Ông Chi Viết Hải, Người có uy tín xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc là một trong những Người có uy tín luôn tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS.
Ông Chi Viết Hải, Người có uy tín xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc là một trong những Người có uy tín luôn tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS.

Bên cạnh những mặt thuận lợi, Chương trình MTQG 1719 mới ban hành lần đầu tiên (có tích hợp nhiều chính sách đã triển khai các giai đoạn trước), chính sách, dự án hướng dẫn và thực hiện theo cơ chế mới, khả năng nghiên cứu, tiếp thu của cán bộ, công chức, đặc biệt là cấp cơ sở trên địa bàn còn nhiều lúng túng, chưa kịp thời. Trách nhiệm của cán bộ, công chức chưa cao, các vấn đề còn vướng mắc chưa chủ động bàn bạc, tháo gỡ. Cấp xã tiếp tục được đẩy mạnh phân cấp làm chủ đầu tư, tuy nhiên công chức cấp xã mặc dù liên tục được chuẩn hoá nhưng lực lượng mỏng (có công chức phải đảm nhiệm nhiều lĩnh vực, nhiều nội dung ngoài chuyên môn được đào tạo) nên khó hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2022, thời gian giao vốn muộn, ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai thực hiện và kết quả đạt được của các dự án, cũng như công tác tuyên truyền thuộc Chương trình. Cơ chế thực hiện một số chính sách chưa hoàn thiện, thống nhất. Đặc biệt, đối với Tiểu Dự án 2, Dự án 10: Văn bản hướng dẫn chậm ban hành, khi ban hành còn chung chung, chưa hướng dẫn nội dung nào thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư và nội dung nào thực hiện bằng nguồn vốn sự nghiệp.

Ông có đề xuất, kiến nghị gì với tỉnh, với Trung ương trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện Dự án 10 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong thời gian tới?

Ông Hà Văn Vui: Để nâng cao hiệu quả trong thực hiện Dự án 10, Chương trình MTQG 1719 trong thời gian tới, tỉnh Cao Bằng đề nghị Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương điều chuyển linh hoạt từ dự án này sang dự án khác của Quyết định 1719/QĐ-TTg, vì theo Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, nguồn vốn sự nghiệp giao chi tiết đến dự án. Đồng thời, đề nghị Trung ương có văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn về các nội dung của Tiểu Dự án 2, Dự án 10, nội dung nào áp dụng bằng vốn đầu tư, nội dung nào áp dụng bằng vốn sự nghiệp.

Công tác tuyên truyền vận động đã và đang góp phần nâng cao nhận thức Nhân dân và cộng đồng trong các công việc ở cơ sở.
Công tác tuyên truyền vận động đã và đang góp phần nâng cao nhận thức Nhân dân và cộng đồng trong các công việc ở cơ sở.

Đề nghị lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Cao Bằng tiếp tục quan tâm, lãnh đạo và chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719; phấn đấu đến hết năm 2025, tỉnh Cao Bằng cơ bản hoàn thành được các mục tiêu đề ra theo lộ trình giai đoạn 2021 - 2025 của chương trình.

Xin cảm ơn ông!


Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Ngày 27/12, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh năm 2023. Dự hội nghị có: Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) Lưu Xuân Thủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh, UBND 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã giáp ranh có xã, thôn, bản miền núi cùng 150 đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho trên 701.000 người DTTS toàn tỉnh.
Tin nổi bật trang chủ
Trăm năm bờ xe nước bên sông

Trăm năm bờ xe nước bên sông

Phóng sự - Tiêu Dao - 20:22, 01/03/2024
Bờ xe nước - cỗ máy bằng tre là biểu tượng một thời bên dòng sông Trà Khúc ngày đêm quay đều, mang nước tưới cho ruộng đồng xanh tốt. Hơn 50 năm trôi qua, ở TP. Quảng Ngãi vẫn có một nghệ nhân cần mẫn dựng tạo “kỳ quan đồng ruộng” để di sản này không bị biến mất.
Tin trong ngày - 1/3/2024

Tin trong ngày - 1/3/2024

Media - BDT - 20:00, 01/03/2024
Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 1/3, có những thông tin đáng chú ý sau: Việt Nam trong Top 10 điểm đến tốt nhất năm 2024 cho sinh viên tốt nghiệp. Quảng bá phở Việt qua Festival Phở 2024. Sầu riêng OCOP giữa vùng sâu Hang Ka. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi
Đội đua thuyền máy F1 H2O Bình Định - Việt Nam đứng đầu phân hạng UIM F1H2O Grand Prix of Indonesia

Đội đua thuyền máy F1 H2O Bình Định - Việt Nam đứng đầu phân hạng UIM F1H2O Grand Prix of Indonesia

Thể thao - T.Nhân - 19:58, 01/03/2024
Thông tin từ Ban Tổ chức giải, ngày đua đầu tiên (1/3), đội thuyền máy F1 H2O Bình Định - Việt Nam đã giành được thành tích đáng nể ở ngày đua phân hạng UIM F1H2O Grand Prix of Indonesia đang diễn ra ở hồ Toba. Trong đó, Đội trưởng Jonas Andersson giữ vững phong độ của đương kim vô địch mùa giải 2023, khi là tay đua đứng đầu bảng xếp hạng. Đứng sau là các tay đua Erik Stark của đội Victory (U.A.E) và Rusty Wyatt đội Sharjah (U.A.E).
Sơn La: Miền quê cổ tích Ngọc Chiến sẵn sàng cho Ngày hội hoa Sơn Tra

Sơn La: Miền quê cổ tích Ngọc Chiến sẵn sàng cho Ngày hội hoa Sơn Tra

Tin tức - Minh Nhật - 19:55, 01/03/2024
Theo Kế hoạch của UBND huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Ngày hội hoa Sơn Tra năm 2024, sẽ diễn ra vào ngày 9, 10/3, tại bản Nậm Nghiệp, xã Ngọc Chiến, với các hoạt động hấp dẫn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân

Thời sự - Thúy Hồng - 19:53, 01/03/2024
Sáng 1/3, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì, Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Văn Thưởng dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Tin trong ngày - 29/2/2024

Tin trong ngày - 29/2/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 29/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Đà Lạt được nhận giải thưởng Thành phố lễ hội của châu Á. Chiêm ngưỡng tòa thành độc nhất vô nhị tại xứ Thanh. Những lá đơn “đặc biệt” ở Hàm Yên. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Gia Lai: Tổ chức Trưng bày áo dài và Hội thi dân vũ

Gia Lai: Tổ chức Trưng bày áo dài và Hội thi dân vũ

Xã hội - Ngọc Thu - 19:44, 01/03/2024
Sáng 1/3, tại Nhà Thiếu nhi Tp. Pleiku, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã tổ chức Trưng bày Áo dài “Tôi yêu Áo dài Việt”; đồng diễn dân vũ và Hội thi dân vũ “Phụ nữ Gia Lai duyên dáng, khỏe, đẹp” nhằm chào mừng Kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024), 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975 - 17/3/2024).
Phú Yên: Bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu

Phú Yên: Bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu

Pháp luật - T.Nhân - 19:41, 01/03/2024
Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực thi lệnh bắt tạm giam về tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” đối với ông Tôn Thất Thịnh (SN 1969, trú ở khu phố Bà Triệu, phường 7, Tp. Tuy Hòa) là Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Sông Cầu.
Hà Giang: Gần 1.000 lao động là con em đồng bào DTTS tham gia Hội chợ việc làm

Hà Giang: Gần 1.000 lao động là con em đồng bào DTTS tham gia Hội chợ việc làm

Nghề nghiệp - Việc làm - Vũ Mừng - 19:36, 01/03/2024
Sáng 1/3, UBND huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang tổ chức Hội chợ việc làm năm 2024. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của 14 doanh nghiệp và gần 1.000 lao động, học sinh là con em đồng bào DTTS tham gia Hội chợ việc làm trên địa bàn.
Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh 2024 đánh dấu 10 năm phát triển

Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh 2024 đánh dấu 10 năm phát triển

Tin tức - Minh Nhật - 19:33, 01/03/2024
Sáng 1/3, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Áo dài lần thứ 10 năm 2024.
Trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc và Bản đồ Việt Nam cho người dân xã biên giới

Trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc và Bản đồ Việt Nam cho người dân xã biên giới

Tin tức - Vũ Mừng - 19:31, 01/03/2024
Tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên, Tháng 3 Biên giới năm 2024 , Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Tỉnh đoàn tỉnh Đồng Nai trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc và Bản đồ Việt Nam cho người dân xã biên giới Xín Mần, huyện Xín Mần.